Serveis socials

Els Serveis Socials són gestionats per la Mancomunitat Plana Alta formada per 6 municipis, Vilafamés, Sant Joan de Moró, La Pobla Tornesa, Benlloch, La Serra d'Engarceran i Les Coves de Vinromà.

Els Serveis Socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions que tenen com a finalitat:

a) La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.

b) La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.

c) El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.

Els Serveis Socials es coordinen amb altres sistemes que incideixen en la qualitat de vida i Benestar Social, com els sanitaris, educatius, culturals, mediambientals i urbanístics.

A fi d'ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes, superant les seues dificultats i a crear i aconseguir recursos adequats per a millorar la seua qualitat de vida i la integració en la Comunitat o entorn social a què pertanyen. (Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la que es regula el Sistema de Serveis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana)

Els nivells d'intervenció en els Serveis Socials són:

a) Serveis Socials Generals o Comunitaris.

b) Serveis Socials Especialitzats.

Els Serveis Socials Generals constituïxen l'estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, per mitjà de la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.

La seva finalitat és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, potenciant la seua participació en la recerca de recursos i prioritzant les necessitats més urgents i bàsiques.

Correspon als serveis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.

Els Servicis Generals es prestaran per equips interdisciplinaris que cobrisquen les diferents Àrees de Serveis Socials en Centres Socials dependents de l'Administració Local.

Els Serveis Socials Especialitzats són aquells que es dirigixen a sectors de la població que, per les seues condicions, edat, sexe, discapacitat o altres circumstàncies de caràcter social, cultural o econòmic, requerixen un tipus d'atenció més específica en el pla tècnic i professional, que la prestada pels Servicis Socials Generals.

Estos Servicis podran ser gestionats per l'Administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada o pels propis afectats per la necessitat específica en qüestió.

Els Servicis Socials municipals s'estructuren en diferents programes:

1.-Informació, orientació i assessorament als ciutadans i ciutadanes sobre els seus drets, i els recursos existents en l'àmbit dels Servicis Socials.

2.- Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.

3.- Desenvolupament de l'associacionisme com a via per a la cooperació social.

4.- Prestació del Servici d'Ajuda a Domicili.

5.- Prestació dels Serveis de Convivència i Reinserció Social, com a alternatives a l'internament en institucions.

6.- Cooperació i animació comunitària, estimulant la participació de les entitats socials.

7.- Realització d'aquelles altres actuacions que es determinen

El SEAFI (Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància) és un servei especialitzat d'atenció, orientació i tractament dirigit a les famílies que necessiten recolzament professional front les dificultats que qualsevol família presenta en la seua evolució.

El Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància està format per dos terapeutes familiars i una educadora social.

Va dirigit a famílies que necessiten orientació i acompanyament en qualsevol moment de la seua evolució familiar: formació d'una nova parella, naixement d'un xiquet o xiqueta, desenvolupament dels fills, atenció de les persones majors, mort d'algun membre de la parella o familiar pròxim o qualsevol moment en què les relacions es fan conflictives i convé establir criteris per a mediar en els conflictes de parella.

Els programes específics que segons normativa atenen són:

1. Programa de suport a famílies MONOPARENTALS.

2. Programa d'intervenció amb famílies amb menors en situació de GUARDA i/o TUTELA ADMINISTRATIVA.

3. Programa de famílies en les quals es produïsca VIOLÈNCIA FAMILIAR.

4. Programa d'intervenció amb famílies en situació de RISC o CONFLICTE no englobades en apartats anteriors.

5. Programa de suport i seguiment de famílies ADOPTIVES o amb menors que es troben en ACOLLIMENT PREADOPTIU

L’horari d’atenció de la treballadora social en Les Coves de Vinromà serà dijous. És necessari agafar CITA PRÈVIA trucant al telèfon 964701100 (Extensió 23 SERVEIS SOCIALS) de dilluns fins divendres de 9h a 10h.

PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL.

Este programa té com a objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques de aquelles persones o nuclis de convivència que no poden satisfer-les per si mateixes.

Les modalitats de prestació del programa són les següents:

• Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI).

Es regulen anualment per mitjà d'una Orde de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

Són ajudes dirigides a persones o nuclis de convivència. Pretenen recolzar o pal·liar situacions deteriorades, de necessitat o amb greus problemes específics que afecten l'autonomia de les persones, i que estes no poden solucionar amb els seus propis mitjans o recursos.

Els tipus de prestacions són les següents:

1.- Ajudes d'emergència:

- Satisfacció de necessitats bàsiques.

- Ús de vivenda habitual.

- Accions extraordinàries

2.- Ajudes per al desenvolupament de persones de més de 60 anys (Tercera Edat).

- Eliminació de barreres arquitectòniques en la seua vivenda.

- Ajudes tècniques per a la compra d'audiòfons, adaptació de la llar i útils per al desenvolupament en la vida ordinària.

- Adaptació de vehicle de motor.

• Ajudes d'acolliment familiar (prèvia formalització del mateix)

• Ajudes per a persones en discapacitat.

1.-Desenvolupament personal:

- Eliminació de barreres arquitectòniques.

- Adaptació de vehicles de motor.

- Ajudes tècniques per a adaptació de llar i útils.

2.- Atenció institucionalitzada (majors de 16 / 18 i menors de 60 anys):

- Malalts mentals (majors de 18 anys)

- Discapacitats psíquics , físics i sensorials (majors de 16 anys).

Ajudes per a l’atenció d'ancians des de l'àmbit familiar.

Ajudes per a finançar estades en Residències de Tercera Edat per mitjà de Bo-Residència i Accessibilitat social.

Ajudes per a finançar estades en centres de dia.

• Prestacions Econòmiques Reglades (PER)

Es regulen anualment Mitjançant Un Decret de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

Són prestacions de caràcter temporal dirigides a persones o unitats familiars que no tenen mitjans de mitjans per a satisfer les seues necessitats bàsiques i la quantia de la qual és proporcional als recursos econòmics i càrregues familiars de la persona beneficiària. El seu objecte és recolzar la seua integració social a través de programes i contraprestacions complementàries.

PROGRAMA D'INFORMACIÓ , ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

OBJECTIU:

Prestar informació, orientació i assessorament en els aspectes següents:

- Informació, orientació i assessorament sobre els seus drets, i els recursos existents en el àmbit dels Servicis Socials.

- Informació sobre ajudes econòmiques.

- Informació i assessorament en matèria de família.

- Informació i assessorament en matèria de menors en situació de risc.

- Desenvolupament de l'associacionisme com a via per a la cooperació social.

- Informació del Servici d'Ajuda a Domicili.

- Informació dels Servicis de Convivència i Reinserció Social, com a alternatives al internament en institucions.

- Informació sobre animació comunitària, estimulant la participació de les entitats Socials en els assumptes socials que més directament els afecten.

TRAMITACIONS.

- Ajudes econòmiques individualitzades.

- Servici d'ajuda a domicili, de la “Teleajuda domiciliària” i de “Teleassistència”.

- Remissions a altres servicis complementaris.

- Derivacions a servicis socials especialitzats.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).