Jutjat de pau

Titular: Felipe Sales Miralles

Per a parlar amb el Jutge de Pau, caldrà concretar la cita en les oficines municipals. L'horari d'atenció del Jutge és: dilluns, dimecres i divendres de 9:30 h. a 10:30 h.

TRÀMITS I GESTIONS

L'oficina del Jutjat de Pau/Registre Civil, per a qualsevol tràmit està oberta de dilluns a divendres en el mateix horari de l'Ajuntament, de 9:00 h. a 14:00 h., atesa per un funcionari municipal.

REGISTRE CIVIL:

--- Inscripcions:

 • Secció I Naixement, documentació a presentar:

  • Questionari de declaració de naixement.
  • Documents d’Identitat dels pares.
  • Llibre de familia.
  • Certificació del Centre Hospitalari que acredite que no s’ha sol·licitat la inscripció al Registre Civil on ha nascut.
  • Impresos Estadístics.

 • Secció II Matrimoni, documentació a presentar:

  a) Eclesiástic:

  • Certificació eclesiàstica del matrimoni expedida per la Parròquia. El Regisre Civil expedirà el llibre de familia.

  b) Civil:Documentació a presentar per a contraure matrimoni civil:

  DOCUMENTS:

  A més dels documents anteriors haurà d'aportar-se:

  • LA SOL·LICITUD HA DE PRESENTAR-SE PER AMBDÓS SOL.LICITANTS, QUE HAN DE COMPARÈIXER CONJUNTAMENT DAVANT DE L'OFICINA DEL REGISTRE CIVIL CORRESPONENT AL DOMICILI DE QUALSEVOL D'ELLS, ACOMPANYATS DE DOS TESTIMONIS MAJORS D'EDAT I AMB ELS SEUS RESPECTIUS D.N.I. ORIGINALS ELS QUATRE (TANT ELS DOS TESTIMONIS COM ELS CONTRAENTS). TOTA LA DOCUMENTACIÓ HAURÀ DE TINDRE MENYS DE TRES MESOS EL DIA DE LA SEUA PRESENTACIÓ EN L'OFICINA DEL REGISTRE CIVIL. ELS CONTRAENTS HAURAN D'INDICAR EL DIA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓ, EL LLOC ON PRETENGUEN CONTRAURE MATRIMONI (JUTJAT O AJUNTAMENT I CIUTAT).
  • Certificat LITERAL de naixement d'ambdós, expedit pel Registre Civil corresponent al lloc del seu naixement.
  • Certificat d'empadronament o residència acreditatiu del domicili dels DOS ÚLTIMS ANYS expedits per l'Ajuntament.
  • Fe de vida i estat civil o declaració jurada sobre l'estat civil d'ambdós contraents.
  • Fotocòpia del D.N.I.
  • Pels menors d'edat:

   Si són majors de 16 anys, en la certificació literal de naixement haurà de constar la inscripció marginal d'EMANCIPACIÓ. Si són majors de 14 anys i menors de 16, han d'obtindre prèviament la DISPENSA JUDICIAL.
  • Pels divorciats o anul.lats del matrimoni anterior:

   Certificat LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR, AMB LA NOTA MARGINAL DE DIVORCI O NUL.LITAT.
  • Pels viudos:

   Certificat LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR

   Certificat LITERAL DE DEFUNCIÓ DEL CÒNJUGE ANTERIOR.
  • Pels estrangers:

   Certificat d'INSCRIPCIÓ CONSULAR de l'interessat, amb expressió del domicili del mateix, temps de residència a Espanya i lloc de procedència del mateix.

   En el cas de no residir a Espanya els dos últims anys, certificat acreditant si la Llei personal del seu país exigix la publicació d'Edictes al contraure matrimoni civil.

   En el cas de divorciats, Certificat de CAPACITAT MATRIMONIAL.

   En el cas de fadrins, Certificat de SOLTERIA i Fotocòpia de la targeta de residència o de TOT el passaport.
  • Per als asilats o refugiats polítics,

   Certificat de la Direcció General de la Policia, Creu Roja Espanyola o un altre Organisme competent, acreditatiu de la seua condició de tals, fent constar totes les dades personals dels interessats.
  • TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE NO SIGA ESPANYOLA HAURÀ DE TRADUIR-SE PER TRADUCTOR JURAT I LEGALITZAR-SE PEL CONSOLAT RESPECTIU (TANT L'ORIGINAL COM LA TRADUCCIÓ). LA POSTIL.LA DE L'HAJA SUBSTITUÏX A LA LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS.

 • Secció III Defunció, documentació a presentar:

  • Document identificació del difunt.
  • Certificat mèdic de defunció.
  • Declaració de defunció.
  • El Registre Civil expedirà la llicència d'enterrament.

--- Altres tràmits:

(Per realitzar tots estos tràmits s'haurà de comparèixer davant el Registre Civil de les Coves de Vinromà, on se'ls facilitarà tota la informació i models de sol·licituds)

 • Trasllat de la Inscripció de Naixement del Registre Civil d'origen al Registre Civil de les Coves de Vinromà.
 • Inscripció de Naixement fora de termini (per aquelles persones que no consta inscrit el seu naixement, per motiu de la destrucció del Registre en la guerra civil)
 • Inscripció de Capitulacions Matrimonials. Cal aportar tres còpies del document Notarial de Capituacions.
 • Traducció del nom al valencià.
 • Expedició de duplicat del Llibre de Família.

--- Expedició de Certificats:

 • Naixement, Matrimoni, Defunció.
 • Model de sol·licitud — (1)
 • Model de sol·licitud si el Certificat l’ha d’expedir un altre Registre Civil. (2)
 • Certificats de Fe de Vida i Estatat. Cal personarse a les oficines del Jutjat de Pau o aportar DNI original

--- TRÀMITS EN MÀTERIA PENAL I CIVIL.

 • Actes de cooperació judicial -exhorts-, per a evitar desplaçaments dels veïns al cap del Partit Judicial (Castelló), o a altres ciutats. Són bàsicament actes de comunicació: Citacions, emplaçaments, notificacions, requeriments etc.
 • Actes de conciliació. Caldrà presentar papereta de demanda.Els veïns tenen model a la seua disposició a l'oficina del Jutjat de Pau.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).