Urbanisme

El Departament d'Urbanisme i Obres, és l'òrgan, de l'Ajuntament de Les Coves de Vinromà, encarregat de coordinar i ordenar el desenvolupament urbanístic del terme municipal, per així garantir que les construccions del municipi i els seus disseminats s'executin d'acord a les Normes Subsidiàries municipals, per així millorar el nostre espai de convivència mitjançant una transformació justa i equilibrada del mateix, així com preservar i potenciar el nostre patrimoni arquitectònic i natural.

a) Emissió d'informes de seguiment del Planejament municipal.

b) Emissió d'informes sobre cèdules d'habitabilitat (i/o llicències d'ocupació).

c) Emissió d'informes sobre Llicències d'Obres (i/o declaracions responsables d'obres).

d) Emissió d'Informes sobre Llicències d'activitat (i/o llicències ambientals, i/o declaracions responsables ambientals, i/o comunicacions d'activitats innòcues).

e) Emissió d'informes sobre qualificació urbanística de terrenys.

f) Replanteig d'alineacions i rasants de vies públiques.

g) Ajuda a la preparació d'expedients de contribucions especials quant a mesuraments i mòduls de repartiment.

h) Confecció de valoracions estimatives sobre obres i inversions Municipals, comunicant que, per a la contractació i execució de les obres subjectes a la LLOI, és necessari que l'Ajuntament encarregui la redacció del corresponent projecte, treball no inclòs en els termes d'aquest contracte.

i) Emissió d'informes i dictàmens de declaració de ruïna d'edificis.

j) Assessorar en Comissions Informatives i òrgans de decisió de la Corporació, en quants acords hagin d'adoptar.

Horari d'atenció al ciutadà:

Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres;

en horari d'Oficines de 9:00 a 14:00

Cita prèvia:

964 42 60 09

urbanismecoves@gmail.com

Tècnic Municipal

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).