Ajuntament de Les Coves de Vinromà

Calendario fiscal

En la majoria dels casos la recaptació de tributs municipals s'efectua directament pel propi Ajuntament, cas de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa pel servei de veu pública, per l'expedició de documents, etc., generalment aquests tributs recaptats directament són conseqüència de prestació puntual de serveis per part de l'administració local o d'actuacions concretes dels ciutadans subjectes a algun tipus d'impost municipal, cas d'una llicència d'obres.

No obstant l'Ajuntament de les Coves de Vinromà té delegada la recaptació d'alguns dels seus tributs al Servei Provincial de Gestió Tributària, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló.

Els tributs municipals que recapta  aquest Servei són:

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI)  de Rústica i Urbana
  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
  • Taxa per la prestació del servei d'arreplegada de fems.

 

Impost sobre Béns Immobles (IBI)
L'impost sobre Béns Immobles és un tribut de caràcter periòdic que grava el valor dels béns immobles, tant rústics com urbans.

És important saber que l'impost s'esdevé, amb caràcter general, el dia 1 de gener de cada any; això vol dir que està obligat al seu pagament la persona que ostente la condició en l'orde avantdit a 1 de gener, independentment de les circumstàncies que es puguen donar posteriorment durant l'exercici econòmic (venda, constitució d'usdefruit, etc.)

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un Tribut directe el fet imposable del qual el constituïx l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, independentment que s'exercisquen o no en local determinat.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut de caràcter periòdic que grava la titularitat dels vehicles aptes per a la circulació, considerant-se aquesta aptitud mentres no hagen sigut de baixa en els registres públics corresponents.

Està obligat al pagament de l'impost la persona al nom de la qual conste el vehicle en el permís de circulació.
És important saber que el període impositiu coincidix amb l'any natural meritant-se l'impost el dia 1 de gener de cada any, excepte en el cas de primera adquisició en què, òbviament, començarà el dia en què es produïsca la dita adquisició.
L'import de la quota de l'impost es prorrateja per trimestres naturals en els casos següents:
- primera adquisició
- baixa definitiva del vehicle
- baixa temporal, però únicament quan aquesta siga deguda a sostracció o robatori
És a dir, les baixes temporals voluntàries no donen dret a prorrateig de l'import de la quota

Taxes
Les taxes són les prestacions patrimonials que establixen les entitats, en aquest cas, locals per:
A) La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
B) Per la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa que es referisca, afecte o beneficie de mode particular al subjecte passiu.

Ja que l'establiment de les taxes és potestat de l'entitat local l'establir-les o no, s'haurà d'entrar al cas concret de cada població, que haurà d'haver-la establit mitjançant ordenança.

Com és un supòsit que es planteja amb relativa freqüència, convé recordar que, en el cas de vivendes o locals, el propietari de dites immobles té la condició de substitut del contribuent pel que fa a les taxes establides per raó de serveis o activitats que beneficien o afecten els seus ocupants (exemple típic de la taxa per arreplegada de residus sòlids urbans).
Que el propietari té la condició de substitut del contribuent vol dir que és aquell l'obligat al pagament de la taxa, independentment que puga repercutir, si és el cas, la quota sobre l'inquilí o beneficiari.

El Servei de Gestió Tributària i Recaptació té establit el següent calendari de cobrament dels diferents tributs locals per a enguany 2013: Recaptació 2013

També es pot consultar directament en la web de la Diputació Provincial de Castelló,  www.dipcas.es , Oficina Virtual de Recaptació.

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulario de búsqueda

Site developed with Drupal