#00a89c
1
0
208

Urbanisme

Urbanisme

El Departament d'Urbanisme i Obres, és l'òrgan, de l'Ajuntament de Les Coves de Vinromà, encarregat de coordinar i ordenar el desenvolupament urbanístic del terme municipal, per així garantir que les construccions del municipi i els seus disseminats s'executin d'acord a les Normes Subsidiàries municipals, per així millorar el nostre espai de convivència mitjançant una transformació justa i equilibrada del mateix, així com preservar i potenciar el nostre patrimoni arquitectònic i natural.

a) Emissió d'informes de seguiment del Planejament municipal.

b) Emissió d'informes sobre cèdules d'habitabilitat (i/o llicències d'ocupació).

c) Emissió d'informes sobre Llicències d'Obres (i/o declaracions responsables d'obres).

d) Emissió d'Informes sobre Llicències d'activitat (i/o llicències ambientals, i/o declaracions responsables ambientals, i/o comunicacions d'activitats innòcues).

i) Emissió d'informes sobre qualificació urbanística de terrenys.

f) Replanteig d'alineacions i rasants de vies públiques.

g) Ajuda a la preparació d'expedients de contribucions especials quant a mesuraments i mòduls de repartiment.

h) Confecció de valoracions estimatives sobre obres i inversions Municipals, comunicant que, per a la contractació i execució de les obres subjectes a la LLOI, és necessari que l'Ajuntament encarregui la redacció del corresponent projecte, treball no inclòs en els termes d'aquest contracte.

i) Emissió d'informes i dictàmens de declaració de ruïna d'edificis.

j) Assessorar en Comissions Informatives i òrgans de decisió de la Corporació, en quants acords hagin d'adoptar.

Horari d'atenció al ciutadà:

Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres;
en horari d'Oficines de 9:00 a 14:00

Cita prèvia:

964 42 60 09
urbanismecoves@gmail.com

Tècnic Municipal