#00a89c
1
0
188

Jutjat de pau

Jutjat de pau

Titular: Emilio Mateu Granell

Per a parlar amb el Jutge de Pau, caldrà concretar la cita en les oficines municipals. L’horari d’atenció del Jutge és: dillun,dimecres i devendres de 19h. A 20 h.

TRAMITS I GESTIONS

L’oficina del Jutajt de Pau/Registre Civil, per a qualsevol tràmit està oberta de dilluns a divendres en el mateix horari de l’Ajuntament, de 9:00 h. a 14:00 h., atesa per un funcionari municipal.

REGISTRE CIVIL:

--- Inscripcions:

 • Secció I Naixement, documentació a presentar:

  • Questionari de declaració de naixement.
  • Documents d’Identitat dels pares.
  • Llibre de familia.
  • Certificació del Centre Hospitalari que acredite que no s’ha sol·licitat la inscripció al Registre Civil on ha nascut.
  • Impresos Estadístics.
  •  

 • Secció II Matrimoni, documentació a presentar:

  a) Eclesiástic:

  • Certificació eclesiàstica del matrimoni expedida per la Parròquia. El Regisre Civil expedirà el llibre de familia.
  •  

  b) Civil:Documentació a presentar per a contraure matrimoni civil:

   

  DOCUMENTS:

   

  A més dels documents anteriors haurà d'aportar-se:

  • LA SOL.LICITUD HA DE PRESENTAR-SE PER AMBDÓS SOL.LICITANTS, QUE HAN DE COMPARÉIXER CONJUNTAMENT DAVANT DE L'OFICINA DEL REGISTRE CIVIL CORRESPONENT AL DOMICILI DE QUALSEVOL D'ELLS, ACOMPANYATS DE DOS TESTIMONIS MAJORS D'EDAT I AMB ELS SEUS RESPECTIUS D.N.I. ORIGINALS ELS QUATRE (TANT ELS DOS TESTIMONIS COM ELS CONTRAENTS). TOTA LA DOCUMENTACIÓ HAURÀ DE TINDRE MENYS DE TRES MESOS EL DIA DE LA SEUA PRESENTACIÓ EN L'OFICINA DEL REGISTRE CIVIL. ELS CONTRAENTS HAURAN D'INDICAR EL DIA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓ, EL LLOC ON PRETENGUEN CONTRAURE MATRIMONI (JUTJAT O AJUNTAMENT I CIUTAT).
  • Certificat LITERAL de naixement d'ambdós, expedit pel Registre Civil corresponent al lloc del seu naixement.
  • Certificat d'empadronament o residència acreditatiu del domicili dels DOS ÚLTIMS ANYS expedits per l'Ajuntament.
  • Fe de vida i estat civil o declaració jurada sobre l'estat civil d'ambdós contraents.
  • Fotocòpia del D.N.I.
  • Pels menors d'edat:
   Si són majors de 16 anys, en la certificació literal de naixement haurà de constar la inscripció marginal d'EMANCIPACIÓ. Si són majors de 14 anys i menors de 16, han d'obtindre prèviament la DISPENSA JUDICIAL.
  • Pels divorciats o anul.lats del matrimoni anterior:
   Certificat LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR, AMB LA NOTA MARGINAL DE DIVORCI O NUL.LITAT.
  • Pels viudos:
   Certificat LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR
   Certificat LITERAL DE DEFUNCIÓ DEL CÒNJUGE ANTERIOR.
  • Pels estrangers:
   Certificat d'INSCRIPCIÓ CONSULAR de l'interessat, amb expressió del domicili del mateix, temps de residència a Espanya i lloc de procedència del mateix.
   En el cas de no residir a Espanya els dos últims anys, certificat acreditant si la Llei personal del seu país exigix la publicació d'Edictes al contraure matrimoni civil.
   En el cas de divorciats, Certificat de CAPACITAT MATRIMONIAL.
   En el cas de fadrins, Certificat de SOLTERIA i Fotocòpia de la targeta de residència o de TOT el passaport.
  • Per als asilats o refugiats polítics,
   Certificat de la Direcció General de la Policia, Creu Roja Espanyola o un altre Organisme competent, acreditatiu de la seua condició de tals, fent constar totes les dades personals dels interessats.
  • TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE NO SIGA ESPANYOLA HAURÀ DE TRADUIR-SE PER TRADUCTOR JURAT I LEGALITZAR-SE PEL CONSOLAT RESPECTIU (TANT L'ORIGINAL COM LA TRADUCCIÓ). LA POSTIL.LA DE L'HAJA SUBSTITUÏX A LA LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS.
  •  

 • Secció III Defunció, documentació a presentar:

  • Document identicació del difunt.
  • Certificat mèdic de defunció.
  • Declaració de defunció.
  • El Registre Civil expedirà la llicència d’enterrament.
  •  

--- Altres tràmits:

(Per realitzar tots estos tràmits s'haurà de comparèixer devant el Registre Civil de les Coves de Vinromà, on se’ls facilitarà tota la informació i models de sol·licituts)

 • Trasllat de la Inscripció de Naixement del Registre Civil d'origen al Registre Civil de les Coves de Vinromà.
 • Inscripció de Naixement fora de termini (per aquelles persones que no consta inscrit el seu naixement, per motiu de la destrucció del Registre en la guerra civil)
 • Inscripció de Capitulacions Matrimonials. Cal aportar tres còpies del document Notarial de Capituacions.
 • Traducció del nom al valencià.
 • Expedició de duplicat del Llibre de Família.

 

--- Expedició de Certificats:

 

 • Naixement, Matrimoni, Defunció.
 • Model de sol·licitud — (1)
 • Model de sol·licitud si el Certificat l’ha d’expedir un altre Registre Civil. (2)
 • Certificats de Fe de Vida i Estatat. Cal personarse a les oficines del Jutjat de Pau o aportar DNI original
 •  

--- TRAMITS EN MATERIA PENAL I CIVIL.

 • Actes de cooperació judicial -exhorts-, per a evitar desplaçaments dels veins al cap del Partit Judicial (Castelló), o a altres ciutats. Són bàsicament actes de comunicació: Citacións, emplaçaments, notificacións, requeriments etc.
 • Actes de conciliació. Caldrà presentar papereta de demanda.Els veins tenen model a la seua disposició a l’oficina del Jutjat de Pau.
 •