Ajuntament de Les Coves de Vinromà

Jutjat de pau

 

La Justícia de Pau constituïx el primer escaló de l'organització judicial espanyola, sent la més pròxima als ciutadans. El titular del Jutjat de Paz de les Coves de Vinromà, és Emilio Mateu Granell, nomenat pel Tribunal Superior de Justícia, a proposta de l'Ajuntament. La missió fonamental del Jutge de Pau és intentar conciliar interessos enfrontats, evitant que arriben a procediments judicials superiors. En les dependències de l'Ajuntament trobem l'oficina del Jutjat de Pau, atesa per un funcionari municipal.
L'horari és de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14: h.
En matèria administrativa, la labor més destacada del Jutjat de Paz és el Registre Civil. En l'oficina del Registre Civil es poden realitzar les gestions següents:

 • Inscripció de Naixements, Matrimonis i Defuncions.
 • Expedició de certificats de Fe de Vida, naixements, matrimonis i defuncions.
 • Tramitació d'expedients de matrimoni civil i posterior celebració.

En la tramitació d'un expedient de matrimoni civil, s'ha d'aportar la documentació següent:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A CONTRAURE MATRIMONI CIVIL

LA SOL•LICITUD HA DE PRESENTAR-SE PER AMBDÓS SOL•LICITANTS, QUE HAN DE COMPARÉIXER CONJUNTAMENT DAVANT DE L'OFICINA DEL REGISTRE CIVIL CORRESPONENT AL DOMICILI DE QUALSEVOL D'ELLS, ACOMPANYATS DE DOS TESTIMONIS MAJORS D'EDAT I AMB ELS SEUS RESPECTIUS D.N.I. ORIGINALS ELS QUATRE (TANT ELS DOS TESTIMONIS COM ELS CONTRAENTS). TOTA LA DOCUMENTACIÓ HAURÀ DE TINDRE MENYS DE TRES MESOS EL DIA DE LA SEUA PRESENTACIÓ EN L'OFICINA DEL REGISTRE CIVIL. ELS CONTRAENTS HAURAN D'INDICAR EL DIA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓ, EL LLOC ON PRETENGUEN CONTRAURE MATRIMONI (JUTJAT O AJUNTAMENT I CIUTAT). DOCUMENTS

DOCUMENTS

 • Certificat LITERAL de naixement d'ambdós, expedit pel Registre Civil corresponent al lloc del seu naixement.
 • Certificat d'empadronament o residència acreditatiu del domicili dels DOS ÚLTIMS ANYS expedits per l'Ajuntament.
 • Fe de vida i estat civil o declaració jurada sobre l'estat civil d'ambdós contraents.
 • Fotocòpia del D.N.I.

A més dels documents anteriors haurà d'aportar-se:

Pels menors d'edat:

 • Si són majors de 16 anys, en la certificació literal de naixement haurà de constar la inscripció marginal d'EMANCIPACIÓ. Si són majors de 14 anys i menors de 16, han d'obtindre prèviament la DISPENSA JUDICIAL.

Pels divorciats o anul•lats del matrimoni anterior:

 • Certificat LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR, AMB LA NOTA MARGINAL DE DIVORCI O NUL•LITAT.

Pels viudos:

 • Certificat LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR.
 • Certificat LITERAL DE DEFUNCIÓ DEL CÒNJUGE ANTERIOR.

Pels estrangers:

 • Certificat d'INSCRIPCIÓ CONSULAR de l'interessat, amb expressió del domicili del mateix, temps de residència a Espanya i lloc de procedència del mateix.
 • En el cas de no residir a Espanya els dos últims anys, certificat acreditant si la Llei personal del seu país exigix la publicació d'Edictes al contraure matrimoni civil.
 • En el cas de divorciats, CERTIFICAT DE CAPACITAT MATRIMONIAL.
 • En el cas de fadrins, CERTIFICAT DE SOLTERIA.
 • Fotocòpia de la targeta de residència o de TOT el passaport.

Per als asilats o refugiats polítics:

 • Certificat de la Direcció General de la Policia, Creu Roja Espanyola o un altre Organisme competent, acreditatiu de la seua condició de tals, fent constar totes les dades personals dels interessats.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE NO SIGA ESPANYOLA HAURÀ DE TRADUIR-SE PER TRADUCTOR JURAT I LEGALITZAR-SE PEL CONSOLAT RESPECTIU (TANT L'ORIGINAL COM LA TRADUCCIÓ). LA POSTIL•LA DE L'HAJA SUBSTITUÏX A LA LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS. ---------------------------------------------------------------------------- El Jutjat de Pau també realitza actes de cooperació judicial-exhorts, per a evitar que els veïns del municipi hagen de desplaçar-se al cap del partit judicial. Estos actes es referixen tant a matèria civil com a penal o de Registre Civil.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal